Személyes adatok ismételt vagy folyamatos piackutatás célú felhasználása

A regisztrációs felületen megadott személyes adataim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim az Upfield Hungary Kft (székhelyük: 1138 Budapest, Váci út 121-127. D épület) mint önálló adatkezelő(k) adatbázisába kerüljenek (közülük az a cég/azok a cégek, amelynek a részére a hozzájárulást a regisztrációs felületen megadtam a továbbiakban: az Upfield) és azokat az Upfield minden további ellenszolgáltatás nélkül piackutatás, azaz fogyasztói szokásaim vizsgálata céljából rendszeresen felhasználhassa, velem ismételten kapcsolatba léphessen, folyamatos kapcsolatot tartson. A személyes adatok kezelője a hozzájárulásomban megjelölt Upfield cég(ek), aki(k) az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli(k). Az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásom (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Az adatok feldolgozását az Upfield megbízásából az Intren Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (címe: 1125 Budapest, György Aladár utca 35-39.) végzi.

Az adatszolgáltatás, a hozzájárulás megadása és a piackutatásban történő részvétel önkéntes, a piackutatásban az együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatom. Az Upfield az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a piackutatási tevékenysége céljából szüksége van, illetve ameddig nem vonom vissza a hozzájárulásom, nem kérem az adataim törlését, amelyet bármikor, indokolás nélkül megtehetek a következő címeken: Upfield Hungary Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127); vagy a következő e-mail címen: vevoinfo@upfield.hu vagy a piackutatási megkeresésekben található leiratkozás linken. A törlési kérelemnek az Upfield a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz. Tudomásul veszem, hogy ugyanezen a címen, illetve e-mail címen élhetek a további jogaimmal is: kérhetem a rám vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérhetem a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen, illetve élhetek adathordozhatósági jogommal. Tudomásul veszem továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tudomásul veszem, hogy az adatkezelés során – a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve – olyan technikai módszer kerül alkalmazásra, amely lehetetlenné teszi a személyes adataim és a piackutatás során adott válaszaim összekapcsolását.

Az Upfield a személyes adataimat további harmadik személyeknek - ez irányú, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulásom nélkül - nem adja át, a megjelölt céltól eltérő célra nem használja fel. Jelen hozzájáruló nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában teszem. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Upfield cégcsoport adatvédelmi tisztségviselőjével az upfield.privacy@upfield.com e-mail címen léphetek kapcsolatba, jogorvoslatért pedig bírósághoz (akár lakóhelyem, tartózkodási helyem szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://www.naih.hu/) fordulhatok.

Tájékoztatást kaptam arról, hogy az Upfield cégcsoport Adatvédelmi Nyilatkozata (szabályzata) ezen a linken, míg a Sütikre Vonatkozó Nyilatkozata (Cookie szabályzata) ezen a linken érhető el (valamint a www.upfield.hu – és valamennyi további, az Upfield cégcsoport tulajdonában álló – weboldalon).